Ogólna charakterystyka zagrożeń w środowisku pracy

Pobierz

W tej sekcji karty charakterystyki opisuje się zagrożenia stwarzane przez substancję lub mieszaninę oraz podaje odpowiednie informacje ostrzegające związane z tymi zagrożeniami.Zagrożenia czynnikami niebezpiecznymi i szkodliwymi w środowisku pracy - szkodliwe substancje chemiczne.. Klasyfikacja substancji chemicznych stwarzających zagrożenie Wykład 8 min.. Do grupy tej zaliczamy kilka podstawowych typów zagrożeń: - za grożenia elementami ruchomymi i luźnymi, - zagrożenia elementami ostrymi i wystającymi, - zagrożenia związane z przemieszczaniem się ludzi,Ogólna charakterystyka substancji chemicznych .. Zagrożenie - stan środowiska pracy mogący spowodować wypadek lub chorobę.. Zagrożenia zawodowe - informacje ogólne, charakterystyka zagrożeń .. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, 2011, str. 85-99; Gierasimiuk J., Ogólna charakterystyka zagrożeń oraz zasad oceny i ograniczania ryzyka zawodowego, Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut .W monografii przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z prewencją wypadkową: badanie wypadków w środowisku pracy, profilaktykę wypadkową przy obsłudze maszyn, wpływ określonych czynników środowiska pracy na powstawanie wypadków (m.in. niewłaściwego oświetlenia, pól elektromagnetycznych i zagrożeń elektrostatycznych), czynniki psychospołeczne w prewencji wypadkowej, tj .Przykładowa analiza zagrożenia w pracy zawodowej nauczycieli..

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy 9.

Uzupełnienie opisu danymi z odczytu dokumentów - jeśli dostępne: - DTR urządzeń, dla oceny których nie wystarczy obserwacja bądź informacje uzyskane od pracowników, - zakresy czynności w celu konfrontacji stanu faktycznego i zapisanego w dokumencie, - regulamin pracy, - instrukcje bhp ogólne i stanowiskowe,Hałas w środowisku pracy 5.. .Ogólna charakterystyka zagrożeń występujących w środowisku p racy oraz ich źródła Zagrożenia występujące w środowisku pracy dzielimy na 4 następujące grupy:: − fizyczne obejmujące zagrożenia mechaniczne, elektryczne, termiczne, pyłami, hałasem, drganiamiźródło: opracowanie pt. "OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ZAGROŻEŃ ORAZ ZASAD OCENY I OGRANICZANIA RYZYKA ZAWODOWEGO" mgr inż. Józefa Gierasimiuka (Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy) Zagrożenia, podobnie jak czynniki wymienione w PN-80/Z-08052 [2], można podzielić na 4 następujące grupy:Zagrożenia zawodowe - informacje ogólne, charakterystyka zagrożeń ..

Czynniki psychofizyczne w środowisku pracy 8.

Ogólna charakterystyka pracy na stanowisku Rodzaj pracy jednozmianowa Etat 40/40Źródła ekspozycji w środowisku pracy i życia.. Wchłanianie substancji chemicznych do organizmu Dyskusja 13 min.. Rodzaje zatruć Wykład 8 min.. zagrożenie - potencjalne źródło szkody (urazu lub innego pogorszenia stanu zdrowia) PN-EN ISO 12100-1:2005: wg pkt.. 3.11 [1].Identyfikacja zagrożeń Pracę florysty (pomimo występujących uciążliwości) można zaliczyć do prac lekkich, choć wymaga sprawności układu kostno-stawowego ze względu na wykonywanie czynności w pozycji stojącej lub też wymuszonej, niewygodnej pozycji.. Tymczasem szczególnie w środowisku pracy, a nawet życia, czło¬wiek jest narażony na działanie ekstremalnych natężeń takich czynników, jak temperatura (od -200C do +70°C), hałas (do 140 dB) lub promieniowanie.. Ogólna charakterystyka stanowiska: elektryk, elektromonter wykonuje prace konserwacyjne urządzeń i instalacji elektrycznych wewnątrz obiektów i na zewnątrz, wykonuje prace montażowe przy liniach elektroenergetycznych napowietrznych i kablowych oraz instalacjach .. Pole magnetyczne występuje wokół ładunków poruszających się (tzn. tworzących prąd elektryczny) lub na .Analiza i ocena wiedzy nauczycieli na temat zagrożeń w ich środowisku pracy- Przykładowa praca licencjacka i magisterska.Zagrożenia wynikające ze stosowania preparatów i substancji chemicznych należy ograniczać i eliminować zgodnie z ogólnymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, aby zapewnić skuteczne zmniejszanie szkodliwego oddziaływania tych czynników na organizm człowieka..

Zagrożenia czynnikami biologicznymi w środowisku pracy 7.

Temat i cele Pogadanka, dyskusja 5 min.. W przypadku mikroklimatu zimnego wskaźnik ten spada poniżej -2.Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, Pałczyński C, Czynniki alergizujące w środowisku pracy, wyd.. Termin "zagrożenie" może być uszczegółowiony z podaniem jego pochodzenia (np. zagrożenie mechaniczne, zagrożenie elektryczne) albo charakteru oczekiwanej szkody .REFORMA 2012 TECHNIK BHP Podręcznik do nauki zawodu Kwalifikacja Z.13.3 Zagrożenia w środowisku pracy i ocena ryzyka zawodowego2.. Treść Metoda nauczania Czas realizacji 1.. Na potrzeby pracy naukowo-badawczej wykorzystano analizę wtórnych źródeł danych,ZAGROŻENIA i ZASADY OCHRONY na stanowisku pracy: ELEKTRYK, ELEKTROMONTER.. Czynniki szkodliwe w środowisku pracy .. Identyfikacja zagrożeń.. Czynniki środowiska pracy, mające znaczący wpływ na zdrowie pracownika, można podzielić na dwie grupy:ZAGROŻENIA I PROFILAKTYKA W ŚRODOWISKU PRACY 13 5 Plan zajęć: Lp.. • badanie środowiska pracy(oświetlenie, poziom hałasu), • przy dużym nasłonecznieniu stosowanie żaluzji, .. • ogólne zmęczenie hałasem (obniżenie sprawności myślenia, koncentracji uwagi).sytuacja zagrożenia - sytuacja, w której osoba jest narażona co najmniej na jedno zagrożenie..

...Klasyfikacja czynników zagrożeń występujących w środowisku pracy.

5.niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy.. W ramach harmonizacji przepisów obowiązujących w Polsce z wytycznymi dyrektywy 89/391/EWG (o wprowadzaniu środków w celu zwiększenia bezpieczeństwa i poprawy .jest charakterystyka zagrożeń towarzyszących pracy w warunkach zagrożenia zawodowego oraz analiza danych dotyczących zatrudnienia w warunkach zagrożenia zawodowego w Polsce w latach 2008-2012.. Podział czynników 2.1 Czynniki niebezpieczne (urazowe), które działając na człowieka w sposób najczęściej nagły mogą spowodować u niego uraz (wypadek przy pracy).. Narażenie może spowodować szkodę natychmiast lub po pewnym czasie wg PN-EN ISO 12100:2005 pkt.. Klasyfikacja tych czynników jest dokonywana ze względu na ich oddziaływanie na organizm jak i na ich właściwości.Czynniki zagrożeń w środowisku pracy Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) określa, Ŝe 52% światowej populacji aŜ jedną trzecią dorosłego Ŝycia przebywa w pracy, aktywnie uczestnicząc w wytwarzaniu dóbr dla potrzeb ogółu społeczeństwa.. Tylko ten pracownik służby bhp, który zna i umie zastosować dostępne środki redukujące ryzyko zawodowe na .Najważniejszą procedurą niezbędną do precyzyjnej oraz rzetelnej identyfikacji i eliminacji zagrożeń w środowisku pracy jest ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.. Podział na poszczególne rodzaje następuje na podstawie wskaźnika PMV (ang. predicted mean vote), który określa się na podstawie wyżej wymienionych czynników.. Pola elektromagnetyczne są czynnikiem powszechnie występującym w środowisku w związku z wykorzystywaniu energii elektrycznej we wszystkich obszarach działalności człowieka.. Wykonywaniu pracy towarzyszą z reguły niebezpieczne, szkodliwe i uciąŜliwe czynniki.Identyfikacja zagrożeń w środowisku pracy 2.. Środki ochrony indywidualnej 88Mikroklimat w środowisku pracy można podzielić na umiarkowany, zimny i gorący.. ryzyko (zawodowe) - kombinacja prawdopodobieństwa wystąpienia szkody (urazu lub pogorszenia stanu zdrowia) i ciężkości tej szkody wg PN-EN ISO 12100-1:2005 pkt..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt