Opis stanu pacjenta geriatrycznego

Pobierz

Jej ocena w chwili obecnej stała się nie tylko podstawowymopis pacjenta geriatrycznego - znaleziono 0 notatek, strona 1/0 Niestety nie posiadamy notatek spełniających podane wymagania.. Pacjenci powinni tutaj pamiętać o zlikwidowaniu progów,NIK wskazuje, że dużą korzyścią byłoby już, gdyby lekarze podstawowej opieki zdrowotnej wykorzystywali przynajmniej jeden element Całościowej Oceny Geriatrycznej - tzw. skalę VES 13, która w prosty sposób pozwala ustalić, który z pacjentów po 60 roku życia kwalifikuje się do objęcia opieką geriatryczną.. 2015,pacjentów w podeszłym wieku Mariusz Wysokiński, Wiesław Fidecki Wstęp Sprawność funkcjonalna osoby starszej może być rozumiana jako zdolność do wyko-nywania normalnych codziennych życiowych zadań bezpiecznie i samodzielnie, bez nadmiernego wysiłku [1].. Spróbuj inaczej sformułować pytanie.Plik PROCES PIELĘGNOWANIA geriatria.docx na koncie użytkownika ziolowa • folder GERIATRIA • Data dodania: 20 lis 2014Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne - opis przedmiotu Informacje ogólne .. Pielęgnowanie pacjentów z cukrzycą, chorobami serca, nadciśnieniem tętniczym, miażdżycą, zespołami otępiennymi, zespołem Parkinsona, depresją z .. Przeczytaj opis przypadku 78-letniej pacjentki przyjętej do szpitala z powodu osłabienia i duszności.. Ciśnienie tętnicze pacjentki wynosi 130/80..

Problemy pielęgniarstwa geriatrycznego.

Duszność spowodowana zaleganiem wydzieliny w drogach oskrzelowych., Ból głowy., Możliwość wystąpienia powikłań ze strony układu oddechowego ( zapalenie płuc) , .. Proces pielęgnowania pacjenta neurologicznego z porażeniem połowiczym 3.Obserwacja chorego w kierunku wystąpienia ewentualnych powikłań związanych z zabiegiem.• Badanie stanu psychicznego -potwierdzenie określonych objawów psychopatologicznych bądź ich wykluczenie, prowadzące do ustalenia rozpoznania choroby stanowiącego podstawę leczenia • Edukacja i motywacja pacjenta -przekazanie choremu informacji na temat stwierdzanych u niego zaburzeń i możliwości leczenia, rokowaniaProces pielęgnowania pacjenta geriatrycznego Kategoria » Geriatria Problemy pielęgnacyjne: 6.. Dzień wcześniej pacjent upadł i doznał urazu głowy.. Ciśnienie tętnicze.. Dane o stanie poszczególnych układów niezbędne do określenia stanu biologicznego: 1) Układ krążenia Tętno pacjentki wynosi 70 ud/min.. Podawanie leków wg zlecenia lekarskiego.. Prowadzenie karty obserwacji pacjenta, bilans płynów, pomiar obrzęków, karta obserwacji RR .Opis przypadku Pacjenta w wieku 89 lat, dotychczas samodzielnego i nieleczononego, hospitalizowano z powodu stop-niowego pogarszania się kontaktu z otoczeniem (od kilku dni), nieprzyjmowania posiłków i płynów, nara-stającej duszności oraz osłabienia..

Ułożenie pacjenta w pozycji wysokiej lub półwysokiej.

COG to wielowymiarowy, wielodyscyplinarny proces diagnostyczny, służący gromadzeniu danych o medycznych, psychospołecznych i czynnościowych możliwościach oraz ograniczeniach pacjentów w wieku starczym.Pielęgniarska ocena stanu pacjenta.. ocena barwy skóry i błon śluzowych, tzw. powrotu kapilarnego i temperatury ciała pacjenta.. Po zbadaniu przez lekarza, diagnoza lekarska-zapalenie oskrzeli.. Robią to najczęściej wtedy, gdy z pacjentem jest naprawdę źle.. Ilość wydalanego moczu.. Zapewnienie warunków umożliwiających spokojny sen, odpoczynek.. "Problemy pielęgniarstwa geriatrycznego" to nowoczesne kompendium wiedzy dotyczące specjalistycznego pielęgnowania osób starszych.. Zastosowanie diety lekkostrawnej, dostosowanie jej do stanu pacjenta i jego upodobań.. Książka Problemy pielęgniarstwa geriatrycznego przedstawia istotne zagadnienia z zakresu specjalistycznego pielęgnowania osób starszych.Podręcznik zawiera aktualną wiedzę z zakresu wybranych aspektów i odrębności przebiegu schorzeń, leczenia i postępowania pielęgniarskiego oraz uwzględnia postępy w opiece nad .1.Kontrola stanu świadomości chorego.. Autor: Marta Muszalik..

COG ma wskazywać problemy i deficyty pacjenta oraz ...8.

12.Usprawnianie 99-letniej pacjentki z endoprotezą stawu biodrowego - opis przypadku i wstawania po nim).. Chory otrzymał receptę do zrealizowania,ew.w przypadku pogorszenia staniu zdrowia zgłoszenie się do przychodn Problem: -problemy z oddychaniem Cel .Całościowa Ocena Geriatryczna w codziennej praktyce geriatrycznej i opiekuńczej Komunikowanie się z pacjentem w opiece długoterminowej Odleżyny.. Pomoc tym osobom powinna być też nastawiona na edu-kowanie ich w zakresie przystosowania swojego mieszkania, aby zminimalizo-wać ryzyko upadku.. Przyjęci będą wszyscy, którzy potrzebują pomocy.. Aby zapewnić mu właściwą opiekę, leczenie czy rehabilitację - należy wszystkie te aspekty poznać.Profesjonalna diagnostyka chorób osób starszych, czyli całościowa ocena geriatryczna to: "wielokierunkowy, zintegrowany proces diagnostyczny, którego celem jest ustalenie zakresu zaburzenia dobrostanu, ustalenia priorytetów leczniczo-rehabilitacyjnych, potrzeb i możliwości zapewnienie dalszego leczenia/rehabilitacji/opieki; określenie zdolności osoby starszej do samodzielnego .Pacjent geriatryczny to osoba, która osiągnęła wiek co najmniej 60 lat i została skierowana do geriatry.. Kontrola regulacji wyróżnień..

Podaż tlenu na zlec lekarskie i wg potrzeb i stanu pacjenta.

Brak objawów sinicy skóry i obrzęków.Pacjent został objęty opieką pielęgniarską po pobycie w oddziale internistycznym z powodu nadciśnienia tętniczego.. Katarzyna Broczek W geriatrii do gruntownej oceny stanu chorego stosuje się całościową ocenę geriatryczną (COG).. W książce pod redakcją dr hab. Marty Muszalik autorzy przedstawili aktualną wiedzę dotyczącą wybranych aspektów i odrębności przebiegu wybranych schorzeń, leczenia i postępowania pielęgniarskiego w zakresie opieki nad osobami starszymi.. Ważną rolę odgrywają także warunki środowiskowe, rodzinne, finansowe.. Część 1 - klasyfikacja, ocena ryzyka i profilaktyka Żywienie w geriatrii i opiece długoterminowej Przegląd badań: Berkhemer i wsp.. Pacjent wymagał przebywania w pozycji leżącej, był znacznie osłabiony10 Doświadczenia francuskie z organizacji geriatrii w szpitalu Rene Muret Szpital geriatryczny jest w pełni dostępny dla potrzebujących pacjentów.. Tylko na miejsce w oddziale opieki długoterminowej geriatrycznej trochę trzeba poczekać Sposób finansowania świadczeń geriatrycznych nie generuje strat w szpitalu.7.. Jest to zespół skal i testów do oceny samodzielności w codziennym funkcjonowaniu oraz występowania szczególnych problemów geriatrycznych, takich jak upadki, zaburzenia odżywiania, zespół kruchości.. 2.Monitorowanie podstawowych funkcji życiowych chorego.. Jeśli Pacjent otrzymał 0 punktów w skali Barthel i ma kwalifikacje do żywienia dojelitowego i pozajelitowego, podlega również ocenie w skali Glasgow - jest to ocena stanu przytomności Pacjenta.Dr n. med.. Zna zasady oceny stanu chorego w zależności od wieku; C.W4 zaliczenie - ustne, opisowe, testowe i innegeriatrycznej, dzięki czemu jest w stanie zastąpić wiele wstępnych interwencji wąskospecjalistycznych, a w efekcie odciążyć innych specjalistów lub właści-wie przygotować pacjentów geriatrycznych do ko-niecznych interwencji.. Podejście geriatryczne sprzyja redukcji polifarmakoterapii i oszczędzaniu środków w systemie ochrony .Ocena jest wykonywana razem ze skierowaniem i z wywiadem pielęgniarskim.. Tymczasem należy pamiętać, że zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta1 w dokumentacji medycznej powinien znajdować się "opis stanu .Opis.. Tętno.. Należy pamiętać, że zarówno sam przebieg chorób wieku geriatrycznego, jak i objawy stanu zagrożenia życia mogą być u osoby starszej niecharakterystyczne.caŁoŚciowa ocena geriatryczna maria kołomecka pracownia gerontologii um caŁoŚciowa ocena geriatryczna (cog) wielokierunkowy, zintegrowany proces diagnostyczny, ktÓrego celem jest ustalenie zakresu zaburzenia dobrostanu (wg definicji zdrowia who), ustalenie priorytetÓw leczniczo-rehabilitacyjnych, potrzeb iPacjent geriatryczny pacjent, który osiągnął wiek przynajmniej 60 lat, z wielochorobowością typową dla wieku starszego, u którego z racji wieku lub współistniejących chorób występuje ryzyko nagłego pogorszenia stanu zdrowia lub zgonu; należy zaznaczyć, że WHO wiek osoby podeszłej liczy od 65. roku życia, natomiastKażdego pacjenta trzeba traktować holistycznie, u pacjenta w starszym wieku podejście to dotyczy nie tylko aspektów zdrowotnych, samodzielności, stanu umysłu.. Akcja serca miarowa.. Zastosowanie gimnastyki oddechowej.. W przypadku pojawienia sie duszności, zastosowanie tlenoterapii..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt