Feudalizm w średniowieczu prezentacja multimedialna

Pobierz

feudal - pan feudalny - wŁaŚciciel ziemski.. drabina feudalna wiĘkszoŚĆ krajÓw europejskich: wasal mojego wasalaFeudalizm w średniowieczu Hołd lenny Poddaństwo chłopów Ceremonia uroczystego zawarcia kontraktu lennego.. Formalny wyraz więzi pomiędzy seniorem a wasalem stanowiła ceremonia.. PanowieFeudalizm - nazwa określająca ustrój społeczno-polityczny rozpowszechniony w średniowiecznej Europie, opierający się na systemie hierarchicznej zależności jednostek, z podziałem społeczeństwa na stany.. Feudalizm w średniowieczu Zasięg feudalizmu Feudalizacja Kościoła W klasycznej formie feudalizm, rozumiany jako stosunki lenne, ukształtował się we Francji.. Średniowiecze 1.. Do innych państw europejskich; Anglii, Niemiec Hiszpanii dotarł później i w zmodyfikowanej formie.. Podczas niej następowało homagium: wasal klękał przed swoim seniorem i składał mu uroczystą przysięgę wierności, zobowiązując się do niesienia pomocy swojemu seniorowi wFeudalizm w średniowieczu Podstawowe pojęcia • lenno - nadawane dobra ziemskie • senior - nadający lenno, chronił wasala • wasal - przyjmujący lenno, musiał być wierny seniorowi i pomagać zbrojnie • hołd lenny - obrzęd nawiązania stosunku lennego Podstawowe pojęcia System lenny •add logo here Feudalizm - rodzaj ustroju społecznego, politycznego i gospodarczego państwa wyróżniający się słabą władzą monarchy, a silną - władców feudalnych, istnieniem zależności osób między sobą, a także istnieniem renty feudalnej..

We wczesnym średniowieczu feudalizmu i walki o pieniądz.

Ustrój rozwinął się głównie wFeudalizm w średniowieczu Stosunek lenny Powstanie systemu feudalnego Na skutek osłabienia władzy królewskiej, zamki feudałów stawały się centrum danego obszaru, którym zarządzali.. Powszechne wykorzystywanie pracy niewolniczej.. ŚREDNIOWIECZE 2.. Wysoki stopień samowystarczalności,Feudalizm- czyli drabina zależności w średniowieczu między SENIORAMI a WASALAMI Senior nadawał majątek ziemski (feudum, lenno) wasalom w zamian za służbę i wierność.. Feudalizm w Europie.. system lenny - zależność osobista między panami feudalnymi.. Podstawowe relacje społeczne funkcjonowały na podstawie więzi lennych pomiędzyfeudalizm w Średniowieczu wasal hoŁd lenny.. Obejrzyj prezentację multimedialną, a następnie wypisz trzy zasady regulujące obyczaje wysokich warstw społecznych średniowiecznej Europy..

FEUDALIZM.Feudalizm w średniowieczu.

W IX i X wieku doszło do ukształtowania się systemu feudalnego, który opierał się na zależnościach pomiędzy seniorami a wasalami.Prezentacja o śrwdniowieczu 3.11.14.. Polecenie 2.. Feudalizm - system społeczno - polityczny, który wykształcił się w IX - XII wieku, rozpowszechniony w średniowiecznej Europie, w którym wykształciła się zależnośd między panami feudalnymi (system lenny)Prezentacja multimedialna.. (Uzupełnij).. Stosunki feudalne powstawały, gdy osoba wolna, ale niemajaca ziemi oraz środków finansowych, otrzymywała je od władcy lub możnego w zamian za wierność oraz zobowiazanie się do wykonywania określonych obowiazków.. Chłopstwo.. Podstawowe relacje społeczne funkcjonowały na podstawie więzi lennych pomiędzyFeudalizm w średniowieczu Paulina Krakowska Magda Chochół Co to Feudalizm?. Opieka nad wasalami, np. zatrudnianie ich w charakterze służby na dworze.Feudalizm - nazwa określająca ustrój społeczno-polityczny rozpowszechniony w średniowiecznej Europie, opierający się na systemie hierarchicznej zależności jednostek, z podziałem społeczeństwa na stany.. Opisz w kilku zdaniach, jakie obowiązki wobec kobiet powinien spełniać rycerz zgodnie z zasadami etosu rycerskiego .• Feudalizm - system, w którym poddani dzierżawią ziemię w zamian za służbę wojskową • Hierarchia lenna = hierarchia wojskowa • = hierarchia polityczna i gospodarcza 1. Jedność politycznej i gospodarczej sfery działania..

czym byŁ feudalizm?

Według jego poglądów feudalizm był oczywistym i koniecznym stadium Senior w średniowiecznym feudalizmie europejskim określano tak osobę, która weszła w osobisty stosunek zwierzchni z wasalem.. Polecenie 1.. Rycerstwo.. obowiĄzki.. Feudałowie sprawowali na nich władzę polityczną, gospodarczą, wojskową oraz sądowniczą..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt