Przykładowa ocena dorobku zawodowego nauczyciela

Pobierz

Swoim zaangażowaniem i aktywnością wnosi duży wkład w pracę szkoły.Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego - Pani Agnieszki Głowackiej - wnioskującej o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego Pani mgr Agnieszka Głowacka rozpoczęła staż 01. karta z notatką graficzną 1.. Oceny pracy nauczyciela: uzupełniającego tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć na podstawie art. 22 ust.. ŚwinoujściePoleć znajomemu Nauczycielom, którzy zakończyli staż i złożyli sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego dyrektor ustala ocenę dorobku zawodowego.. Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?. 1 dokonuje dyrektor szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony,motywujący sposób oceniania - udziela informacji zwrotnych dotyczących efektów nauki; inspiruje ucznia do rozwijania pasji zainteresowań, talentów;) Kształtowanie u uczniów szacunku do drugiego człowieka, świadomości posiadanych praw oraz postaw obywatelskiej, patriotycznej i prospołecznej, w tym przez własny przykład nauczycielaSądzę, że bez problemu poradzisz sobie ze stworzeniem szablonów do prezentacji dorobku zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego (ale w kursie znajdziesz wiele konkretnych przykładów).. Od niniejszej oceny dorobku zawodowego ma Pan/i prawo złożenia odwołania w terminie 14 dni od dnia otrzymania oceny do organu sprawującego nadzór pedagogiczny (Małopolski Kurator Oświaty, 31-156 Kraków, ul. ..

dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.

Nauczycielka ma wspaniały kontakt ze swoimi wychowankami.. • Otrzymanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego umożliwia Pani złożenie wniosku o podjęcie postępowania na kolejny stopień awansu zawodowego.Pan(i) .. swoją postawą, zaangażowaniem oraz sposobem realizacji zadań przyjętych na czas realizacji stażu potwierdził(a) w całej rozciągłości, że jest otwarty(a) na uwagi i propozycje innych nauczycieli, chętnie korzysta z pomocy i doświadczeń opiekuna stażu.Każdy wzór i przykład możesz edytować, dopasować do specyfiki swojej szkoły i masz gotowe rozwiązanie!. Ocena dorobku zawodowego nauczyciela ustalona przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny jest ostateczna.Średnia ocena 5,00 Pobrań 462 Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.. UZASADNIENIE.. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy pedagog rozpocznie staż w celu uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego.3.. Dyrektor szkoły jest obowi ązany dokona ć oceny pracy nauczyciela1) w przypadku nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego - po zapoznaniu się z projektem oceny opracowanym przez opiekuna stażu i po zasięgnięciu opinii rady rodziców; 2) w przypadku nauczyciela mianowanego - po zasięgnięciu opinii rady rodziców.. Rozporz ądzenie MEN z 2.11.2000 w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny nauczyciela, trybu post ępowania odwoławczego orazKarta oceny systemu oceniania opracowanego przez nauczyciela Karta oceny systemu oceniania opracowanego przez nauczyciela..

Zamość Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego Anna Kłopocka.

Oława Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowegoProjekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 218046 razy.. w okresie od dnia 1 września 20. do dnia 30 czerwca odbyła staż na stopień nauczyciela mianowanego.• Przykład 2 Od niniejszej oceny dorobku zawodowego służy Pani prawo do wniesienia odwołania do Kuratorium Oświaty w …………………… w terminie 14 dni od dnia otrzymania oceny.. Pozostało jeszcze 85 % treściNr 19, poz. 239) stworzyły nową sytuację w szkolnictwie, co wyraża się m.in. w ocenianiu nauczycieli.. Prezentacja wizytówki nauczyciela, poniżej szablon: Przykład wypełnionego szablonu: karta z notatką graficzną 2./nie myli ć z ocen ą dorobku zawodowego przy ubieganiu si ę o stopie ń awansu zawodowego / A.. Pozwala na ocenę metod, kryteriów oraz sposobów wybranych do systemu oceniania uczniów.Projekt oceny na mianowanego.. Bohdana Arcta w Kotuniu W związku z zakończeniem stażu na nauczyciela mianowanego przezPocząwszy od 1 stycznia 2019 roku, ocena pracy nauczyciela odbywa się raz na pięć lat, począwszy od chwili stania się nauczycielem kontraktowym, mianowanym lub dyplomowanym.. UWARUNKOWANIA PRAWNE 1.. Ustawa o systemie o światy - art.4 2.. 2002 r. na stopień nauczyciela mianowanego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Ślesinie.Szczególne przypadki oceny pracy nauczyciela wynikające z zatrudnienia..

Projekt oceny nauczyciela stażysty wydany przez opiekuna.

Sprawdź, jak wygląda procedura ustalania oceny dorobku zawodowego za okres stażu krok po kroku oraz pobierz wzory niezbędnych dokumentów.. Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam.Praca nauczyciela, z wyjątkiem pracy nauczyciela stażysty, podlega ocenie.. Nauczyciele kontraktowi i mianowani ostateczny termin oceny pracy będą mieli do 31 sierpnia 2023 roku.. Janowiec Wielkopolski Przykład karty samooceny nauczyciela wspierającego dzieci z Zespołem Aspergera w kl. 1 i 4 szkoły podstawowej Aleksandra Skoczek.. Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>> * szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznieDokonując oceny stwierdzam, że nauczyciel: - prawidłowo zaplanował ścieżkę rozwoju zawodowego, - umiejętnie realizował i modyfikował swój plan rozwoju zawodowego, - prawidłowo dokumentuje swoje osiągnięcia zawodowe, - potrafi prezentować własne osiągnięcia zawodowe, - umie współpracować z rodzicami, uczniami, gronem pedagogicznymOcena pracy nauczyciela Opina opiekuna stażu o dorobku zawodowym nauczyciela Justyna Niewęgłowska.. Termin dokonania oceny Oceny pracy nauczyciela dokonuje się w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku, z tym, że ocena może być dokonana nie wcześniej niż po upływie roku od oceny poprzedniej lub oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.Samoocena w portalu Edux.pl..

Praca nauczyciela w tym - także nauczyciela katechety - podlega ocenie (KN 6a.ust.

Uzasadnienie Pani …………….. Wszystko, w co Pani …… się angażuje, nacechowane jest wielką kulturą i prawidłowym podejściem do uczniów.. Bielsko-Biała Arkusz hospitacyjny Izabela Santorek.. Pozytywna ocena dorobku zawodowego Awans zawodowy Ocena dorobku zawodowego Negatywna ocena dorobku zawodowego Awans zawodowy Ocena dorobku zawodowego Projekt oceny dorobku zawodowego wraz z pismem przewodnim - wzórPrzykładowy projekt dorobku zawodowego nauczyciela stażysty - opracowała Monika Derek - Kubiak ….. (miejscowość, data) ….. (imię i nazwisko opiekuna stażu) Pani .lub oceny dorobku zawodowego.. Można mówić o dwóch formach tego oceniania: 1) ocena dorobku zawodowego nauczycieli realizujących staż na kolejny stopień awansu zawodowego;Pozytywnie oceniam również postawę i zaangażowanie nauczyciela: podczas prowadzenia zajęć czynnie uczestniczy w lekcji angażując uczniów i zachęcając ich w ten sposób do większej aktywności.Doskonale wyczuwa co jest najważniejsze i najbardziej wartościowe i potrafi to wydobyć i zaprezentować.. podać właściwe: działań edukacyjnych .. Nadarzyn Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty Joanna Maciakiewicz.. Ocena dorobku zawodowego nauczyciela może być pozytywna lub negatywna.Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela odbywającego staż na nauczyciela kontraktowego Dorota Wilgos.. Ustawa Karta Nauczyciela - art. 6 i 6a, art.42 3.. Ocena pracy nauczyciela mo że by ć dokonana z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek: 1) nauczyciela; 2) organu sprawuj ącego nadzór pedagogiczny; 3) organu prowadz ącego szkoł ę; 4) rady szkoły; 5) rady rodziców.. Ocena pracy nauczyciela może być dokonana w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po upływie roku od dokonania poprzedniej oceny lub oceny dorobku zawodowego, z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek: nauczyciela,W przypadku nauczycieli, którzy w okresie od dnia 1 września 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. w trakcie odbywania stażu na kolejny stopień awansu zawodowego zmienili miejsce zatrudnienia i za okres dotychczas odbytego stażu otrzymali co najmniej dobrą ocenę pracy, ocena ta jest uwzględniana do oceny dorobku zawodowego nauczyciela .Karta oceny.. (z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego) W okresie odbywania stażu Pan Grzegorz Romotowski prawidłowo zaplanował ścieżkę rozwoju zawodowego z uwzględnieniem specyfiki i potrzeb szkoły, rzetelnie realizował zadania zawarte w jego planie rozwoju zawodowego, co skłania mnie do .Od oceny dorobku zawodowego nauczycielowi odwołanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt