Sztuka interpretacji tekstów literackich

Pobierz

Podejście .Pdw: Sztuka interpretacji: .. na wypracowaniu umiejętności analizy i interpretacji tekstów literackich za pomocą poznanych metod i narzędzi i przygotowaniu do wielokierunkowego czytania literatury.. Ten kierunek filozofii pojawił się w XX wieku.. 2.Zbiór wszystkich tekstów teoretycznych autorstwa wybitnego polskiego eseisty, poświęconych wyłącznie kwestii interpretacji dzieła literackiego.. O możliwych modelach szkolnej interpretacji tekstu poetyckiego i kompozycji wypowiedzi na przykładzie wiersza Jana Twardowskiego "Sprawiedliwość" / Angelika Matuszek // Edukacja.. Ja wtedy stwierdzam, że na pewno co chciał, to powiedział, pytanie brzmi natomiast, co my z tego zrozumieliśmy i przyjęliśmy.Pierwotnie w łacińskim antyku interpretacja oznaczała wykładanie tekstów prawnych.. Interpretowanie tekstów literackich wydaje się uczniom trudną sztuką i lekceważą ją, mówiąc, że nie ma sensu domyślać się, "co autor chciał powiedzieć".. Interpretacja filologiczna: G. Lanson, G. Rudler B. Koło hermeneutyczne: od Schleiermachera do H. G. Gadamera i P. Ricoeura C.. Podstawowe ustalenia terminologiczne: wyjaśnienie i znaczenie; rozumienie i interpretacja; to, co jest (jawi się jako) dane i to, co wymaga interpretacji; poziom języka i poziom wypowiedzi literackiej.Interpretacja tekstów literackich1 3600-2-AF2-ITL1..

Interpretacja tekstów literackich1.

Obok tak klasycznych już szkiców, jak O problemach "sztuki interpretacji" czy Miejsce interpretacji, zawiera również wypowiedzi mniej znane.Materiały do serii "Sztuka wyrazu" pobrane ze strony - w interpretacji utworów literackich odwołuje się do tekstów poznanych w szkole podstawowej, w tym: trenów i pieśni Jana Kochanowskiego, bajek Ignacego Krasickiego, Dziadów cz. II oraz Pana Tadeusza Adama Mickiewicza, Zemsty Aleksandra Fredry, Balladyny Juliusza .Krytyk literacki, nauczyciel polonista, autor kilkuset esejów, szkiców, recenzji poświęconych poezji współczesnej.. Pozycja postaci jest podświetlona.. Absolwent warszawskiej polonistyki.. W tym modelu zadaniem autora jest pokazanie postaci ze wszystkich stron.Włączenie głosowej interpretacji tekstu do programu Olimpiady Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych wypływa najogólniej mówiąc z przekonania, że sprawność językowa w zakresie wypowiedzi ustnych jest w kształceniu polonistycznym równie ważna, jak umiejętność posługiwania się formami pisemnymi.Hermeneutyka (z gr.. Podstawowe modele .. Po rozszerzeniu znaczenia interpretacja objęła sztukę tłumaczenia sensów biblijnych i znaczeń dzieł literackich.. Celem dodatkowym jest doskonalenie kompetencji poprawnego wnioskowania i rzetelnego argumentowania..

Odbiór tekstów kultury.

O falsyfikowaniu interpretacji .Interpretacja tekstu literackiego.. Uczeń:interpretacji tekstów literackich, tekstów kultury, czytanie ze zrozumieniem), - naukę sztuki pisania rozprawek i innych form wypowiedzi, np. interpretacja obrazu, rzeźby, dzieła teatralnego i filmowego, - przygotowanie do egzaminu ustnego (obycie kulturą słowa, praca nad poprawnością .. Można powiedzieć, że analiza jest pierwszym etapem interpretacji, ważnym punktem wyjścia do zbudowania poprawnej interpretacji.. Uważnie i kilkakrotnie przeczytaj tekst.. Ten trend w filozofii pojawił się w XX wieku.. Główne modele.. Heidegger włącza w proces odczytywania .Analiza dzieła literackiego jest pojęciem węższym od interpretacji.. Zasadniczym celem zajęć jest zapoznanie studentów z refleksją teoretyczną dotyczącą interpretacji utworów literackich, ukazanie technik i strategii interpretacyjnych, wypracowanych na gruncie rozmaitych szkół literaturoznawczych oraz zaznajomienie z metodami badawczymi, jawiącymi się jako zbiór założeń i narzędzi, które umożliwiają identyfikację, rozumienie .Sztuka interpretacji #8.0.10028 Sylabusy - Centrum Informatyczne UG Dział Kształcenia Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nazwa przedmiotu ..

Hermeneutyka opiera się na teorii interpretacji tekstów literackich.

Godz. 1 1.00 - 13.00 wstęp wolny .. W tym modelu zadaniem autora jest pokazanie postaci ze wszystkich stron.Hermeneutyka to metodologia i sztuka interpretacji tekstów.. Szczególny nacisk kładzie się na rozwinięcie umiejętności .29.. Juror w konkursach literackich od lat 70-tych.10) wykorzystuje w interpretacji tekstów literackich elementy wiedzy o historii i kulturze; 11) wykorzystuje w interpretacji utworów literackich potrzebne konteksty, np. biograficzny, historyczny, historycznoliteracki, kulturowy, filozoficzny, społeczny.. Literatura światowa (główne koncepcje: P. Casanova, D. Damrosch, F. Moretti, E. Apter ze szczególnym uwzględnieniem kontekstów przekładoznawczych) W2, U1 16.. W latach nauczyciel polonista w liceum ogólnokształcącym.. Przegląd koncepcji interpretacji A.. Zajęcia praktyczne w galerii sztuki: analiza wybranej wystawy czasowej.. Zajęcia warsztatowe: omówienie prac krytycznych studentów na temat wystawy sztuki lub literackiego wieczoru autorskiego (1).Hermeneutyka to metodologia i sztuka interpretacji tekstów.. Postaw hipotezę dotyczącą funkcji dominaty tzn. odpowiedz na pytanie, jaką rolę może ona pełnić w utworze.Uwagi wstępne dotyczące interpretacji tekstu literackiego przez pryzmat psychologii analitycznej 19.04.2015 Aktualizacja: 24.05.2015 • Otóż należy przyjąć, że utwór, na którym będziemy pracować, jest pewnego rodzaju projekcją stanu wewnętrznego pisarza.Techniki analizy i interpretacji obrazu artystycznego na przykładzie fotografii (wybrane teorie krytyki tekstów kultury)..

Dokonaj interpretacji porównawczej podanych tekstów.

W odrodzeniu teorie lub umiejętność interpretacji określano mianem ars interpretandi, przeważyła jednak nazwa hermeneutyka.Interpretacja tekstów literackich.. Możliwe jest także poprzestanie na samej analizie tekstu literackiego.Warsztaty teatralne - prowadzenie Zbigniew Kulwicki " sztuka interpretacji tekstów literackich" (młodzież w wieku od 14 do 2 1 lat).. Zajęcia mają na celu poznawanie kultury wysokiej, w pierwszym rzędzie kultury polskiej i europejskiej, które w toku trwania ćwiczeń dokonuje się za pośrednictwem analizy i interpretacji wybranych tekstów.Realioznawstwo amerykańskie, Interpretacje tekstów literackich, Konwersatorium kulturoznawcze Wybrane publikacje: 1.. Poszukaj w tekście elementu przeważającego nad innymi, tzw. dominaty (np. cecha stylu, składnik kompozycji albo jakiś inny element treści).. Wszystkich młodych ludzi, którzy chcieliby twórczo spędzić kilka dni wakacji zapraszamy na warsztaty doskonalące umiejętności w zakresie analizy i interpretacji tekstów literackich.uwzględnia w analizie specyfikę tekstów kultury przynależnych do następujących rodzajów sztuki: literatura, teatr, film, muzyka, sztuki plastyczne, sztuki audiowizualne.. ἑρμηνεύειν [erminewin lub hermenełejn] - objaśniać, interpretować; od Hermesa jako posłańca bogów) - zapoczątkowana w starożytnej Grecji sztuka interpretacji tekstów literackich.. U swego zarania hermeneutyka była interpretacją tekstów świętych (hermeneutyka biblijna, hermeneutyka teologiczna) i taka pozostawała aż do Friedricha .Cel przedmiotu.. Pozaliterackie teksty kultury w podstawie programowej na III poziomie edukacyjnym (gimnazjum) c.d.Analiza i interpretacja tekstów kultury.. Wstęp.. że interpretacja porównawcza pozwala płynnie przechodzić pomiędzy różnymi sferami sztuki .. Od Apolla i Wenus do Sądu Ostatecznego - multimedialne konteksty z historii sztuki odinterpretacji tekstu literackiego W2, U1, K1 15.. Hermeneutyka opiera się na teorii interpretacji tekstów literackich..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt