Integracja europejska po ii wojnie światowej notatka

Pobierz

Od 1952 r. Europejska Wspólnota Węgla i Stali jednoczy gospodarczo i politycznie państwa Europy, by tym samym zapewnić długotrwały pokój.Początek integracji europejskiej, w formie z jaką kojarzy się ona nam obecnie, nastąpił po II Wojnie Światowej.. Integracja państw Europy Zachodniej 1.. Nie jest to jednak pierwszy pomysł na połączenie w jednym organizmie politycznym państw naszego kontynentu, jednak wcześniej próbowano tego dokonać siłą, podporządkowując jednemu pozostałe narody.zakończenie drugiej wojny światowej, powstanie dwubiegunowego ładu międzynarodowego postawiły europę wobec wyzwania, które znane było historii.. INTEGRACJA EUROPEJSKA _____ 19.. Wojny w byłej Jugosławii (1991 - 1999) Ćwiczenie: podaj przyczyny integracji europejskiej po II wojnie światowej.. W Grecji ma swoje korzenie także sama integracja międzynarodowa.Po II wojnie światowej ( r.) państwa zachodniej Europy czuły się zagrożone ekspansją komunistycznego Związku Radzieckiego i rosnącą przewagą Stanów Zjednoczonych.. b. Włochy po abdykacji króla Wiktora Emanuela III przekształciły się w republikę.. Uważał on, że w wyniku II wojny światowej znaczenie poszczególnych państw znacznie się zmniejszyło, a podstawowe problemy krajów europejskich są wspólne.19.. Demokratyzacja Europy Zachodniej.. Dopiero jej koniec zapoczątkował rozwój myśli integracyjnej opartej na przesłankach gospodarczych, a nie politycznych.PERSPEKTYWY INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Zapoczątkowany po II wojnie światowej proces integracji europejskiej miał na celu wsparcie odbudowy państw europejskich oraz zaprowadzenie nowego ładu politycznego na Starym Kontynencie..

Integracja europejska po II wojnie światowej I.

słowa integratio, -onis, które oznacza odnowienie, scalenie, uzupełnienie.. Funkcjonowanie UE.. (bez przesyłania)Przyczyny integracji europejskiej W europie po II wojnie światowej idee integracyjne znacznie się ożywiły.. Imperium Romanum jako wzór dla późniejszych inicjatyw integracji europejskiej.. Do przyczyn zintensyfikowania wysiłków zjednoczeniowych zaliczały się takie czynniki, jak: nawiązanie współpracy miedzy państwami europejskimi , co było warunkiem udzielenia pomocy finansowej przez Stany Zjednoczone w ramach .Plan Marshalla (nazwa użyta przy wprowadzaniu w życie, oficjalna nazwa ang. European Recovery Program, tłum.Program Odbudowy Europy) - plan Stanów Zjednoczonych mający służyć odbudowie gospodarek krajów Europy Zachodniej po II wojnie światowej, obejmujący pomoc w postaci surowców mineralnych, produktów żywnościowych, kredytów i dóbr inwestycyjnych.. Jedną z konsekwencji II wojnyHISTORIA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ 1.. Polska w Europie.. Termin integracja pochodzi od łacińskiego słowa integrare oznaczającego scalanie lub łączenie.Integracja może odbywać się między osobami, grupami społecznymi, mniejszościami narodowymi, państwami.. Integracja europejska rozpoczęła się od odbudowy gospodarek oraz infrastruktury państw zachodnioeuropejskich.3..

Integracja europejska.

Rozszerzenie Unii o kraje postkomunistyczne.. a. w Niemczech został obalony faszyzm i rozpoczęła się budowa demokracji.. Jak powstała Unia Europejska w 1993 r. R. Coudenhove-Kalergim Wskazywał na dwaPojęcie Europy jako odmiennego tworu polityczno- kulturowego wytworzyło się w starożytności, w okresie między wojnami grecko- perskimi (V w. p.n.e.) a epoką Aleksandra Wielkiego (IV w. p.n.e.).. 4.Integracja europejska po II wojnie światowej Po II wojnie światowej (1939 -1945 r.) państwa zachodniej Europy czuły się zagrożone ekspansją komunistycznego Związku Radzieckiego i rosnącą przewagą Stanów Zjednoczonych.. Bezpośrednich źródeł integracji europejskiej można szukać w okresie międzywojennym: - 1921, zawarto unię gospodarczą i monetarną pomiędzy Belgią i LuksemburgiemPrzełomowym momentem w integracji europejskiej okazała się II wojna światowa.. Integracja europejska, prof. Churski Prawie kompletne notatki z wykładów profesora (slajdy + objaśnienia) Uniwersytet.Unię Europejską utworzono po to, aby położyć kres krwawym wojnom, wybuchającym często pomiędzy sąsiadującymi krajami, z których najstraszliwszą była II wojna światowa.. c. przemiany polityczne we FrancjiIntegracja europejska - określenie stosowane wobec procesu stopniowego integrowania się państw Europy pod względem gospodarczym, prawnym i politycznym.Jej korzeni doszukiwać się można już w epoce starożytnej, jednak jej praktyczne przejawy uwidoczniły się dopiero po zakończeniu II wojny światowej, szczególnie po Kongresie Haskim oraz zawarciu Traktatu paryskiego.Pojecie międzynarodowej integracji ekonomicznej pojawiło się zasadniczo w latach trzydziestych naszego wieku, a zostało rozpowszechnione po II wojnie światowej, w związku z tworzonymi w tym czasie organizacjami integracyjnymi w Europie Zachodniej.Integracja ..

... Notatka do lekcji: I. dopiero po ii wojnie światowej powstały ku temu warunki.

Początki integracji europejskiej.. II wojna światowa położyła kres międzywojennym, nieśmiałym próbom integracji państw Europy.. 1) zna główne etapy integracji europejskiej po II wojnie światowej, 2) zna główne cele polskiej polityki zagranicznej, 3) potrafi poda ć przykłady sukcesów polskiej polityki zagranicznej oraz jej główne problemy w stosunkach z s ąsiadami,Ostateczny impuls integracyjny dały jednak dwie wojny światowe, które spowodowały olbrzymie straty demograficzne i gospodarcze na kontynencie europejskim.. Stanowiła forum, na którym spotykali się politycy 16 paostw europejskich.Koncepcję wypracowaną przez Monneta przedstawił publicznie minister spraw zagranicznych Francji Robert Schuman ().. Tragiczne wydarzenia II wojny światowej miały bezpośredni wpływ na stosunki miedzy państwami zachodnimi oraz na ideę integracji europejskiej, która nabrała wówczas nowego znaczenia.Integracja państw Europy Zachodniej ułatwiła odbudowę zrujnowanej po wojnie gospodarki, nastąpiło podniesienie poziomu życia Europejczyków.. Zasadniczo sprowadzały się one do haseł pogłębiania współpracy ogólnoeuropejskiej w różnych dziedzinach życia gospodarczego i społecznego oraz budowania więzi natury militarnej.Procesy integracyjne w Europie po II wojnie światowej Pierwsza i druga wojna światowa doprowadziły do zmiany polityki światowej..

Dążenia integracyjne po wojnie były silniejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

Odnowienie idei cesarstwa uniwersalnego w monarchii Karola Wielkiego.. Najczęściej termin ten używany jest łącznie z takimi określeniami jak -gospodarcza, społeczna .Główne zarysy idei obecnej integracji zaznaczyły się tuż po II wojnie światowej.. Coraz większego znaczenia nabierała więc idea integracji europejskiej.. Zawarcie traktatu o Unii Europejskiej (traktatu z Maastricht), który przewidywał: 1) utworzenie Unii Europejskiej, 2) wprowadzenie obywatelstwa Unii, 3) zmiany instytucjonalne.Lata międzywojenne, mimo że naznaczone wieloma próbami integracji państw europejskich nie przyniosły przełomu.. Europa była kupą gruzów, która jak lekarstwa potrzebowała jedności.Przyczyny integracji europejskiej po II wojnie światowej Przyczyny integracji europejskiej po II wojnie światowej wynikały z 3 grup uwarunkowań: 1) ekonomicznych, 2) politycznych, 3) społecznych.. Tragiczne wydarzenia tych dwóch krwawych konfliktów przysporzyły, zwłaszcza Europie, wielu problemów ekonomicznych oraz doprowadziły do zmian mentalnych i psychicznych w społeczeństwie.Geneza Unii Europejskiej, to przede wszystkim idea integracji europejskiej po II wojnie światowej.. Idee zjednoczenia w historii Europy.. Zaloguj się Zarejestruj się; Ukryj.. Coraz większego znaczenia nabierała więc idea konsolidacji europejskiej.Temat: Integracja europejska po II wojnie światowej.. Od Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali do Unii Europejskiej.. Ogłoszenie planu Schumana a. autorem planu był Jean Monnet b. plan koordynacji całego przemysłu ciężkiego Francji i Niemiec oraz innych państw chętnychPoczątek integracji europejskiej a) integracja małych paostw - 1948 - elgia, Holandia, Luksemburg zawarły unię celną - powstał Benelux b) 1949 r. -powstanie Rady Europy- organizacja europejska, która znacznie przyczyniła się do integracji europejskiej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt